​   

  ... Procés d’autoconeixement, comprensió i aprenentatge.

 

  ... Espai que ens permet;

- Aturar-nos

- Estar presents

- Fer-nos preguntes i escoltar les respostes del cos, les emocions i els

  pensaments,

- Entendre quina és la nostra part de responsabilitat

- Explorar altres maneres de fer i d’estar

- Canviar la mirada.

- Establir un contacte més real i ajustat amb els altres i les situacions que

   estem vivint.

 

Per a...

        - Moments de canvi, crisi, malestar, patiment, angoixa, ansietat, separacions, pèrdues, conflictes  

           en les relacions, pors i fòbies, apatia, indefinició vital, automatismes...

        - Viure amb més pau i plenitud

 

Des d’una orientació humanista; la Gestalt i la Sistèmica.

Segons demanda i necessitat, sessions individuals, de parella, familiars o de grup.